Emočná oblasť

Táto oblasť odborných dielní sa venuje citovému životu človeka. Sústreďuje sa na schopnosti ovládať a správane pristupovať k emóciám. Ponúka metódy ako rozlišovať závislosti od rozvážnych vzťahov a naprávať omyly zlých prístupov. Obsahuje tiež náuky o správnom prístupe k okoliu a vlastnom prirodzenom prejave, ktorým ovplyvňujeme svoje okolie. Patria sem témy ako:

Cvičenia a postupy kontroly a ovládania emócií.

Rozpoznávanie preludov závislých vzťahov a zvládanie bažení i sporov neverbálnymi technikami.

Typológia osobnosti vo vzťahoch a typovo správne zacielené a iné komunikačné zručnosti.

Výchova detí a iná pedagogická činnosť.

Teória umenia ako i prax a výučby umeleckého smeru.

Odborné dielne v emočnej oblasti

Rozvaha vzťahu s Lerim

ŽivéVédy so Žubrou