Rozvaha vzťahov

Rozvaha vzťahov je celistvý opis postupu, ako rozpoznať, utvoriť a udržiavať vzťahy so svojim okolím takým spôsobom, ktorý prináša očakávaný prínos všetkým zúčastneným stranám. Ide o celistvú skladbu návodov na vzájomné pôsobenie vo vzťahoch od prvopočiatočných zoznámení cez priebeh až po ukončovanie vzťahov, pri ktorých je prvoradé znižovať mieru utrpenia, či bolestného poškodenia prítomných na najnižšiu možnú úroveň.

Ciele projektu:
Náuka Rozvaha vzťahov je zložená zo štyroch základných vetiev, ktoré tvoria spolu ucelené poznanie. Sú to:

 1. Základné piliere rozvážneho vzťahu

Táto vetva pojednáva o zušľachťovaní našej schopnosti stanoviť si vlastné hranice, ktoré nám pomáhajú rešpektovať hranice okolia. Naučíme sa udržiavať si samostatnosť a sebaúctu aj v najintímnejšom prepojení a dbať o svoje súkromie bez odcudzenia alebo narušenia vzťahu. V tejto vetve usporadúvame vzdelávacie dielne na témy:

 1. Ja a moje hranice
 2. Tri stupne súkromného priestoru
 3. Umenie samostatnosti vo vzťahu
 1. Tri obdobia rozvážneho vzťahu

V tejto vetve sa sústredíme na rozpoznanie dôležitých úsekov vo vývoji každého vzťahu bez rozdielu od toho, či ide o priateľský, kolegiálny, rodinný, či dôverný až ľúbostný. Každá spoločne prežívaná časť je totiž významná a môže byť stupňom prehlbovania ako aj odcudzovania prepojení. Preto je dôležité vedieť tieto úseky rozpoznať a zaujať v nich správny postoj, ktorým vzťah a jeho vývoj konštruktívne podporíme. V našich vzdelávacích dielňach sa budeme zaoberať témami:

 1. Od rozrušenia cez zdieľanie do dokonania (Lipnutie závislosť oddanosť)
 2. Umenie padať v medziľudských vzťahoch
 3. Krivdy ako dlhy
 1. Povahopis osobnosti

Pre úspešné prepojenie je tiež dôležité vedieť, kto som „ja“. Správna typológia nám pomáha vyberať výzvy, ktoré sme schopní zvládnuť a vyhýbať sa nástrahám, ktoré by nás mohli vykoľajiť. Jednoduchšie sa tak dokážeme rovnomerne podeliť vo vzťahoch nielen so zodpovednosťou ale aj s právomocami. Dielne, ktoré nás tieto zručnosti naučia sú:

 1. Typológia osobnosti v Rozvážnych vzťahoch
 2. Život ako divadlo
 1. Štyri polia zodpovednosti vo vzťahu

Aj vtedy, keď máme vo všetkom jasno a s plným sebavedomím nadviažeme vzťah, môže sa stať, že to škrípe. Vzájomná spolupráca naráža na súperenie, nedorozumenia a napätia, ktoré vedú k čím ďalej, tým vážnejším sporom. Častokrát to býva v dôsledku nedostatočnej transparentnosti vzťahu, či nevyváženom rozdelení úloh a právomocí rozhodovať sa v spoločnom pôsobení. V dielňach tejto vetvy sa s plným sústredením budeme venovať:

 1. Odhalenie zámeru vzťahu
 2. Deľba štyroch polí zodpovednosti