Najčastejšie otázky študentov

Ako sa platí za štúdium?

 • Na štúdium umožňujeme ročné platby so zľavou, alebo platbu za každý vyučovací deň samostatne bez zľavy.
 • Školné za 1. ročník je potrebné uhradiť podľa pokynov študijného oddelenia – studium@vedomaskola.sk
 • Platbu za 2. a 3. ročník je potrebné uhradiť najneskôr do 31. júla.
 • Pre viac info pozri Smernice bod I. Definícia pojmov.
 • Príspevky za štúdium sa posielajú cez systém PaySy – viac informácií na studium@vedomaskola.sk
 • Individuálne vieme poskytnúť aj zľavy.

Školné a zľavy

 • Školné bez zľavy je 79€ za jeden vyučovací deň.
 • Pre celé štúdium troch ročníkov je možná zľava v prípade ročnej platby za každý školský rok.
 • Ročná zľava: Cena za jeden vyučovací deň je v tomto prípade 72€, študent teda zaplatí ročnú platbu na účet UVŽ v sume zodpovedajúcej násobku počtu vyučovacích dní sumou 72€.
 • Pre ZŤP a dôchodcov je cena jedného vyučovacieho dňa 59€, pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V prípade manželského, alebo partnerského páru je cena za jeden vyučovací deň 75€/osoba. Pri tejto platbe už nie je možné aplikovať zľavu za ročnú platbu.
 • V zásade platí, že zľavy sa nedajú kombinovať.

Koľko vyučovacích dní má štúdium?

1. školský rok: 10 vyučovacích dní / 720€ školné pri platbe vopred na celý školský rok.

2. školský rok: 10 vyučovacích dní / 720€ školné pri platbe vopred na celý školský rok.

3. školský rok: 10 vyučovacích dní / 720€ školné pri platbe vopred na celý školský rok.

Jeden vyučovací deň môže byť rozdelený aj do viacerých stretnutí, záleží od zvolenej formy štúdia.


Čo je kmeňová trieda a čo ak mi termín vyučovania nevyhovuje?

Kmeňová trieda znamená, že si súčasťou skupiny, ktorá ťa bude sprevádzať na ceste celé tri roky. Vytvárate si priateľstvá, bezpečný priestor na zdieľanie a podporu celej skupiny.

Samozrejme, môže sa stať, že ti termín vyučovania niektorého dňa nesedí. V tomto prípade môžeš navštíviť inú triedu v iný termín. Je to však na predchádzajúcom nahlásení na študijnom oddelení a len v prípade, že je kapacita triedy voľná.


Ako to je s prehlasovaním sa na vyučovací deň alebo zrušením svojej účasti v 2. a 3. ročníku? 

Zmeniť termín vyučovacieho dňa (napr. že potrebujete ísť do triedy v Bratislave namiesto v Žiline) alebo odhlásiť sa z vyučovacieho dňa je možné najneskôr 8 dní pred konaním termínu vyučovania Tvojej kmeňovej triedy.

 • Ak je vyučovací deň v piatok, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do štvrtka predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v sobota, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do piatku predchádzajúceho týždňa.
 • Ak je vyučovací deň v nedeľa, prehlásiť sa/odhlásiť sa je potrebné do soboty predchádzajúceho týždňa.
 • Analogicky platí aj pre iné prípady.

Ak zmeníš vyučovací deň alebo sa z neho odhlásiš viac ako 8 dní pred vyučovaním, školné (predplatbu) za vyučovací deň nevraciame, ale presúvame na ďalší vyučovací deň.    

Ak sa odhlásiš z vyučovacieho dňa menej ako 8 dní pred výukou, zálohová platba sa nevracia a ani neposúva na ďalší vyučovací deň. 

Je to z toho dôvodu, že otváranie tried je viazané na počet prihlásených študentov a v prípade zmien na poslednú chvíľu je ohrozená organizácia celého vyučovania. Individuálne prípady sa riešia so študijným oddelením.


Čo potrebujem k úspešnému absolvovaniu ročníkov?

Štúdium je koncipované ako trojročné.

Na absolvovanie celého štúdia potrebuješ mať absolvovaný stanovený počet vyučovacích dní, ktorý určujú smernice.

Každý rok a semester to má trochu inak, takže pokiaľ potrebuješ nahliadnuť na konkrétne podmienky, odporúčame ti otvoriť naše >>> Pokyny pre študentov. <<<

Ak ti niektoré vyučovacie dni chýbajú pre absolvovanie, môžeš si ich do určitej miery nahradiť v ďalšom roku, aby si nemusel/a celý ročník opakovať, a tiež aby si nestratil/a kontakt so spolužiakmi. Všetko nájdeš v smerniciach.

Príspevky za štúdium sa posielajú na účet: IBAN: SK9083300000002501132609.


Ako môžem pokračovať do ďalšieho ročníka?

V rámci 3-ročného štúdia nezadávame podmienky pre postup medzi nim ročníkmi, avšak na ukončenie štúdia s diplomom potrebuješ mať minimálny počet odchodených vyučovacích dní podľa smerníc.


Poskytujete audio záznam z vyučovania?

Po vyučovaní neposkytujeme žiadne audio-vizuálne záznamy.
Svoje vedomosti z výuky si môžete oživiť na doplnkových podujatiach alebo v kurze 14 zručností.


Dostanem k štúdiu aj nejaké materiály?

Študijné materiály si spravidla každý študent vytvára sám, nakoľko obzvlášť 2. a 3. ročník sú zážitkové a každý má prežívanie iné. Pokiaľ vám lektor odovzdá materiály k výuke, je to výhradne na jeho vôli ich vytvoriť.


Absolvoval/a som 1. ročník Rozpoznania skutočnosti a rád/rada by som si zopakoval/a niektorý vyučovací deň, je to možné?

Absolventom 1. ročníka náuky Rozpoznania skutočnosti (riadnym i na výnimku) ponúkame možnosť opakovať bezodplatne vyučovanie 1. ročníka v dňoch, ktoré si už počas štúdia absolvovali.

Ak sa chceš zúčastniť témy, ktorú si počas vyučovania vynechal žiadame plnú sumu 79,- €.

Pre 1. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť 1. ročník (záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v 2. ročníku. V tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú už absolvoval za predpokladu, že sa konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Pre registráciu na vyučovací deň kontaktujte Anku Litvajovú anka@vedomaskola.sk. V prípadoch, že to kapacita nedovoľuje, odporúčame využiť >> DOUČOVANIE <<

Ako neabsolventa Ťa vnímame aj v prípade, že si aktuálne v danom školskom roku nastúpil/a do prvého ročníka a chceš si niektorý z vyučovacích dní zopakovať (napríklad vyskúšať iného učiteľa na rovnakú tému a pod.). 


Nedokončil som 1. ročník Rozpoznania skutočnosti, ako ho môžem absolvovať?

Náuka Rozpoznania skutočnosti je náročná a preto umožňujeme študentom pokračovať aj v dlhšom časovom období ako 3 roky. Ak chceš pokračovať v štúdiu opakovane si podaj prihlášku.

Ak máš absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chceš sa znova zúčastniť vyučovania vo vyučovacích dňoch, ktoré si už navštívil/a. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie nákladov spojených s chodom navštívenej triedy vo výške 55,- €.

Pre vyučovacie dni, ktoré si neabsolvoval/a žiadame plnú sumu 79,- €.

V prípade, že sa chceš opakovane zúčastniť výuky je Tvoja účasť podmienená vyššie uvedeným podmienkam a kapacite konkrétneho vyučovania. V tomto prípade sa určite ozvi Študijnému oddeleniu – Anke Litvajovej anka@vedomaskola.sk. Počítaj s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostaneš až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Odporúčame ti využiť aj Doučovanie s učiteľom Rozpoznania skutočnosti. Viac informácií nájdeš na tejto stránke: >> DOUČOVANIE <<


Ako prebieha vyučovanie v 1., 2. a 3. ročníku?

 • Formy vyučovania v 1. a 2. ročníku:
  – prezenčné celodenné vyučovanie raz do mesiaca od 9:00 do 19:00 hod. (v piatok, v sobotu alebo v nedeľu)
  – online celodenné vyučovanie raz do mesiaca od 9:00 do 19:00 hod.
  – večerné vyučovanie 4x do mesiaca (od 18:00 do 20:00 hod.)
 • Formy vyučovania v 3. ročníku sú naplánované ako prezenčné celodenné vyučovanie a večerné vyučovanie 4x do mesiaca (od 18:00 do 20:00 hod.)

Budem mať v 2. a 3. ročníku kmeňového učiteľa?

Nie, v 2. a 3. ročníku sa stretneš s viacerými učiteľmi.


Ako máme chápať UVŽ v kontexte so vzdelávacím systémom SR?

Univerzita vedomého života je projektom Spoločenstva vedomého života, ktoré vzniklo ako dielo výstavby novej spoločenskej sústavy, nezávislej od súčasných spoločensko-politických štruktúr. UVŽ má ambíciu vytvoriť novú alternatívnu sústavu vzdelávania ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Preto je v tomto projekte prepojených viacero subjektov so snahou poskytnúť kvalitné vzdelanie deťom, mládeži i dospelým. Základom vzdelania v UVŽ je náuka Rozpoznanie skutočnosti, ktorá prináša poznanie o spravovaní ľudskej osobnosti na všetkých úrovniach vnímania: duševnej, mentálnej, citovej i materiálnej. Túto náuku prinášame dospelým a postupne ju upravujeme aj pre deti a dospievajúcu mládež. Ide o súbor duchovných, etických, citových, materiálnych návodov a zásad správania, ktoré transformujú prístup k okoliu i celkovej vlastnej životospráve. Takto transformovaný prístup k sebe a svojmu okoliu považujeme za základ pre vybudovanie skutočne slobodnej spoločnosti.


Aký certifikát alebo doklad dostane študent po skončení štúdia a kde sa s ním dá uplatniť?

Základným štúdiom v UVŽ je náuka Rozpoznanie skutočnosti. Tá sa študuje tri roky. Po prvom roku štúdia obdrží žiak imatrikulačný list, ktorý mu udeľuje titul “nasledovník”. Tento stupeň môžeme chápať ako „bakalárske štúdium“ v starej vzdelávacej štruktúre. Pre získanie vyššieho stupňa vzdelania v náuke Rozpoznanie skutočnosti žiak musí absolvovať ďalšie dva ročníky štúdia. Po ich úspešnom absolvovaní dostáva osvedčenie o ukončení štúdia Rozpoznania skutočnosti. Tento stupeň môžeme chápať ako „magisterské štúdium“ v starej vzdelávacej štruktúre. Tieto doklady prinášajú absolventovi pridanú hodnotu v podobe akceptácie v sociálne sieti sympatizantov, podporovateľov, spolupracovníkov, či spolupodnikateľov celého Spoločenstva vedomého života. V súčasnosti je to niekoľko tisíc ľudí. Uľahčuje to prístup k nadviazaniu spolupráce, či získaniu uplatnenia vo sfére vplyvu uvedeného okruhu ľudí. V neposlednej miere absolvent 3-ročného štúdia Rozpoznania skutočnosti získava aj ekonomické výhody (zľavy) na rôzne vzdelávacie aktivity UVŽ, o ktorých bude aktuálne informovaný.