colorful fall leaves autumn foliage

colorful fall leaves autumn foliage

Príjemný deň prajem všetkým. Od dnes, od tejto chvíle sa život zmení, ak tomu vaša vôľa dovolí. Môže sa zmeniť v taký život po akom vaša duša spieva. Nemusí to byť výkrik do neznáma, práve naopak. Môže to byť vedomé zvolanie vlastného rozhodnutia. Vystúpenia z rovín nevedomostí a zasiahnutie šípom lásky celé vaše vedomie.

S pokorou sa žije ľahšie. Pri prílišnom nadradení vlastných mentálnych kvalít, alebo slabom sebavedomí. Tie isté energie z opačných strán kyvadla prenášajúce životné skúsenosti do rovín človeka. Pokora prináša múdrosť do všetkých oblastí človeka. Múdrosť v rovnosti a vzájomnej úcty jedného k druhému. Sú to roviny prirodzenosti lásky a vzájomného porozumenia každej jednej duše v celom stvorení.

Pokora prináša veci, kde sa ide do hĺbky po koreň veci, danej skúsenosti. Kde odovzdanosť božskej energie je potrebná, lebo rozum človeka v tom nemá miesto. Je to nad hranicou pozemského ľudského chápania. Sú to roviny čisté a jasné a veľmi ľahko žité v slobodnom pravdivom, hravom a úctivom prejave jednotlivca. Pokora je krásne odovzdanie sa dôvere, životu a sebe samému vo vlastné sily a múdrosti, ktoré čerpajú svetlo zo studnice Pravdy.

Dovolením si žiť v súlade s úctou jedného k druhému sa kvality vedomia zmenia. Nastane šťastné vnímavé prítomné bytie človeka, ktorý chápe jasnosť a čistotu všetkých prejavených zámerov stvorenia. Byť vďačným za každú lekciu, skúsenosť, aj chorobu. Vedieť, že dokonalosť ako taká existuje  a nie je cieľom žiadnej cesty. Dokonalosť sa nedá naučiť, tá jednoducho je. Nepotrebuje konanie a činy k tomu čo si ľudské ego myslí. Jedine sa môže duša zušľachťovať, zmeniť z jednej roviny egovostí do plání duše a čistoty božských zámerov.

Stáť si za svojim v slobodnom prejave. Vnímať hlboké radostné, šťastné chvíle prítomné. S tými, ktorí nám prinášajú pohladenie a požehnanie v pohľade do očí. Znášať a tešiť sa rovinám nepoznaným a postupne s dovolením do nich vchádzať a rozpamätávať sa na tie krásy, ktoré v nich sú. Pokora nám pomáha posúvať svoje ego do rovín jednotných. Učí nás samých vystúpiť z ľudských rovín a presunúť sa do jednoduchej roviny božskosti Jednoty všetkého čo je.

Pre dnes vo vďačnosti za všetko čo je, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk