Ekonómia inak

Čo je to ekonómia, čo skúma + peniaze a finančná gramotnosť

V úvodnej prednáške zadefinujem pojem “ekonómia”, vysvetlím rozdiel medzi “ekonómiou” a “ekonomikou” tak, aby som bol v ďalšom pokračovaní zrozumiteľný.

Krátko predstavím históriu výmeny statkov a služieb medzi ľuďmi na trhu, prejdem cez priamu a nepriamu výmenu, budem sa venovať pôvodnému významu peňazí čím boli kryté a proces, akým sa dostali do dnešného stavu, keď sú to vlastne iba papieriky, poukážky, ktoré sú kryté iba tzv. vierou v budúcu spotrebu.

Načrtnem možné cesty ako manažovať vlastné príjmy, či výdaje, a ako sa chrániť proti infláciou.

Motivácie ľudského jednania

Prečo konáme tak, ako konáme? Čo nás motivuje k našim rozhodnutiam? Ako vznikajú? Budem hovoriť o hodnotách, o tom, že ľudia majú rôzne hodnoty, teda že hodnotenie statkov, či situácií konáme na základe subjektívnych preferencií a o tom, že tieto preferencie nie je možné medzi ľuďmi porovnávať.

O tom, že nejestvuje žiadny objektívny etalón na základe, ktorého by sme objektívne posudzovali činy iných ľudí.

Zadefinujem slovo “zisk” a zdôvodním, prečo neexistuje žiadny človek, ktorý nekoná s vidinou zisku. Ani altruista.

Časové preferencie a negatívne a pozitívne právo

Vysvetlím, čo je podstatou časových preferencií, a prečo tak úzko súvisia aj s povinným zdravotným poistením.

Budem hovoriť o tom, čo znamená právo. Čo znamená, ak niekto použije pojem “negatívne”, či “pozitívne” právo. Aký je medzi nimi zásadný rozdiel. A čo majú spoločné so slobodou jednotlivca.

Sloboda a dobrovoľnosť

Vysvetlím pojmy, tri pravidlá slobody, slobodu jednotlivca, slobodu vyjadrovania, či slobodu držby zbrane, dotknem sa drog, či interrupcií, pozriem sa na zákony prikazujúce konanie, povinné školstvo, dane, rôzne povinné odvody a vysvetlím, prečo nemá “povinné zdravotné poistenie” nič spoločné s poistením.

Emócia a racionalita.

Anatómia štátu

Pozriem sa na morálku štátu, ako na subjekt s monopolným právom na násilné donucovanie. Na pravidlá, ktoré dnes plníme, na rozdiel medzi jednotlivcom a štátom ohľadom pravidiel, či zákonov. Na legitimitu a legálnosť a aký je medzi týmito pojmami rozdiel. Rozpitvám demokraciu a prečo si myslím, že nie je rozdiel medzi autoritatívnym a demokratickým rozhodovaním.

Poviem niečo o zásadnom rozpore medzi deklarovanými preferenciami a skutočnými, ktoré sa poznajú podľa činov. Detské domovy, podpora sociálne vyčlenených skupín, podpora športu, či kultúry, prejdem v podstate väčšinu štátom dotovaných inštitúcii vrátane dotácii súkromných subjektov na trhu.

Slobodný trh

Súkromné vlastníctvo, vlastníctvo vlastného tela. Jediným prehreškom v slobodnom priestore je “porušenie majetkových práv”, ktoré pokrýva všetky možné zločiny. Čo je to dobrovoľná interakcia, prečo je “trh” hra s nenulovým súčtom, ako je možné, že pri výmene získavajú obe strany výmeny. V čom sa mýlil Marx so svojou !nákladovou teóriou hodnoty a prečo sa príchodom Mengera všetky rozpory vyjasnili a stalo zrozumiteľným.

Vysvetlím vplyv ceny statkov a prečo sa napr. ropa nikdy nemôže minúť práve vďaka systému voľnej tvorby cien. Prečo je ničené životné prostredie pre vyššie pohodlie a prečo to tak byť nemusí, ale môže.

Trestanie zločinov na slobodnom trhu, ostrakizácia a prečo by malo byť väzenie poslednou možnosťou.

Štát a slobodný trh

Prejdem všetky doteraz štátom poskytované služby a ponúknem alternatívny spôsob ich poskytovania ceu dobrovoľné interakcie ľudí bez donucovania arbitrárnou mocou.

O lektorovi:

Som absolvent 3-ročného štúdia Rozpoznania skutočnosti, lektor, a autor (zatiaľ) troch kníh, v ktorých sa venujem predovšetkým socio-ekonomickým témam. Zaujíma ma spoločenské dianie a ekonomické náväznosti. Vo svojich knihách románovou formou opisujem možné dopady ekonomických aspektov na všedný spoločenský život. Snažím sa hovoriť o tom, aká je pre nás ekonómia dôležitá a ako sa (na škodu veci) táto veda premenila na dostupnú iba pre študovaných ľudí. Naopak, základné princípy ekonómie sú veľmi jednoduché, používame ju pri každom našom rozhodnutí, aj keď častokrát nevedomky.

Venujem práci v neziskovej organizácii Univerzity vedomého života a spolu s ľuďmi, ktorí sa starajú o jej chod chceme rozšíriť svoje pôsobenie o ďalšie činnosti a realizovať nápady, ktoré v nás vznikajú.

Mám láskavú a dobrú manželku, mám dve úžasné deti, ktoré ma neustále učia. Mám kde hlavu skloniť a čo jesť a piť.

Mám okolo seba krásnych ľudí, ktorí mi pomáhajú aj keď mi niekedy musia našepkať, kde pomoc potrebujem. Zrejme to nemajú so mnou ľahké.

Mám všetko, čo potrebujem. Som najbohatší človek na svete.