Štúdium 2018-04-09T13:39:04+00:00

Skladba náuky Univerzity vedomého života

Univerzita vedomého života ponúka ucelenú skladbu vzdelania, ktorá má názov „Rozpoznanie skutočnosti“. Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti. Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Pridanou hodnotou našej univerzity je tiež ponuka možností štúdia v konkrétnych odborných zručnostiach, ktoré môžu priniesť praktické príležitosti na vybudovanie si slobodnej obživy.
Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Skladá sa z dvoch stupňov.

Schéma prvého stupňa je navrhnutá do desiatich celodenných stretnutí raz za kalendárny mesiac. Začína sa v septembri a končí v júni. Vyučuje sa v vždy počas víkendového dňa od deviatej hodiny ráno do siedmej hodiny večer s dlhšou prestávkou na obed.

Schéma druhého stupňa je navrhnutá na dva školské roky. Oba tieto roky začínajú v septembri a končia v júni a sú rozvrhnuté na dva tématické semestre každý so šiestimi celodennými stretnutiami. Spolu za druhý stupeň náuky žiaci absolvujú dvadsať štyri vyučovacích dní.

Print Friendly, PDF & Email