Nové spoločenské a ekonomické paradigmy

Ing. David Sulík
lektor

OBSAH KURZU
V priebehu kurzu sa študenti oboznámia z s rôznymi formami alternatívnej alebo dnes často nazývanej
„prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný príjem a pod., ako aj s
niektorými  najznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť kurzu bude venovaná politickému
usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Forma zastupiteľskej parlamentnej demokracie založenej na
vláde strán sa javí pre 21. storočie ako zastaraná a brzdiaca skutočnú demokraciu. Východisko je v stále
vyššej miere videné v prechode k priamej demokracii v jej rôznych formách. Od alternatívnej ekonomiky
a priamej demokracie sa ďalej presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi
pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo
udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít, to ako uplatňujú
svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet i pre naše
podmienky.  Ďalej si predstavíme koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsku odpoveď na rôzne
formy kapitalistického a socialistického spoločenského usporiadania. Koncept sociálnej trojčlennosti
hovorí o rozdelení spoločnosti na tri relatívne samostatné oblasti: kultúrno-duchovnú, právno-politickú a
hospodársku. V kultúrno-duchovnej oblastí platí princíp slobody, v právno-politickej princíp rovnosti
a spravodlivosti, v hospodárskej princíp spolupráce a bratstva. Tieto oblasti sú si navzájom
rovnocenné, majú svoje zákonitosti a žiadna z nich by nemala rušivo zasahovať do činnosti ostatných.
Súčasné problémy, ktorým čelíme pramenia z veľkej časti práve z nerešpektovania týchto vzťahov.

1. Globálne problémy súčasnoti – ekologicka, demograficka, sociálna a spoločenska kríza, zmena politickej
paradigmy, nástup AI, kríza hodnôt
2. História a charakteristika súčasného finančného systému, peniaze ako dlh, nutnosťnovej paradigmy, prirodzená
ekonomika
3. Bezúročná ekonomika – utópia alebo realita, starnutie peňazí, islamské bankovníctvo
4. Alternatívne menové systémy, ich rozdelenie, príklady z praxe
5. Základný príjem,  daňová reforma, etické bankovníctvo, úverové družstvá, mikropôžičky
6. Participatívna a ekonomická demokracia
7. Koncept priamej demokracie, príklady priamej demokracie
8. Komunity ako miesta realizácie modelov priamej demokracie, alternatívnej ekonomiky a slobodného kultúrneho
života, komunity minulosti, spirituálne a ekologické komunity
9. Koncept sociálnej trojčlennosti ako stredoeurópsky impulz k spravodlivej spoločnosti
10. Koncepcia sociálnej bezpečnosti KSB

David Sulík (1969) – vyštudoval VŠE – odbor vnútorný obchod,
ekonóm, pracuje 28 rokov v bankovníctve. Publicista, píše články do
viacero médií. Autor 4 kníh „Duch sveta (2009)“ „Zodpovedná
spoločnosť(2010)“ „Sociálna trojčlennosť (2012)“, Sociálna
trojčlennosť II (2017)“ v ktorých sa zaoberá geopolitikou, históriou so
zameraním na USA, Rusko a Európu, spoločenskými konceptmi
a politologickými teóriami, prognostikou a alternatívnou ekonomikou.
Taktiež sa zaoberá skúmaním princípov a konceptov priamej
demokracie, slobodným vzdelávaním a kultúrnym životom a ich
syntézou v podobe konceptu sociálne udržateľného a spravodlivého spoločenského a ekonomického
systému – sociálnej trojčlennosti. K daným témam už niekoľko rokov vedie prednášky a diskusie.