Škola rozvážnych vzťahov

Zámerom školy je vytváranie zdravých rozvážnych vzťahov – pracovných, partnerských i rodinných. Každý študent získava zručnosti, vďaka ktorým podporuje svoju cestu slobodného človeka.

Pre koho je škola rozvážnych vzťahov?

 • Pre každého človeka ponúka jasnú a praktickú metodiku, ako zlepšovať a zušľachťovať vzťahy, v ktorých žije.
 • Profesionálom (koučom, sprievodcom či terapeutom) prináša vhľady a hlbší ponor do vzťahového sveta.
 • Kolektívom a rodinám pomáha rozvíjať spoluprácu a spolužitie tak, aby každý člen naplno rozvíjal svoj potenciál.

Škola rozvážnych vzťahov vychádza z metodiky Rozpoznania skutočnosti a prináša do sveta vzťahov nadhľad a otvorený pohľad.

Zrovnoprávňuje postavenie muža a ženy v akomkoľvek vzťahu – pracovnom, rodinnom, či priateľskom.

Zameriava pozornosť na zušľachťovanie osobnosti bez narušenia spolupracujúcich prepojení. (pozn. Samostatnosť, umenie dokončovať projekty bez opúšťania funkčných vzťahov).

Koncepcia školy je kombináciou teoretického vzdelávania formou prednášky a praktických cvičení. Študent získava zručnosti na všetkých úrovniach ľudského vnímania – hmotnú, citovú, mentálnu i duchovnú úroveň.

Formou hier a cvičení sa zoznamuje s vlastným spôsobom prežívania vzťahov a učí sa prevziať plnú zodpovednosť za ich transformáciu. Vďaka nadobudnutým zručnostiam vedia  odhaliť kľúčové oblasti, ktoré je potrebné riešiť, naprávať, rozpúšťať či podporovať.

Štúdium je založené na  metodike Rozpoznanie skutočnosti Univerzity vedomého života, garantom školy je Leri Veleslav Švec.

rozvazne vztahy

Piliere a témy Školy rozvážnych vzťahov

Základné piliere rozvážneho vzťahu

Táto vetva pojednáva o zušľachťovaní našej schopnosti stanoviť si vlastné hranice, ktoré nám pomáhajú rešpektovať hranice okolia. Naučíme sa udržiavať si samostatnosť a sebaúctu aj v najintímnejšom prepojení a dbať o svoje súkromie bez odcudzenia alebo narušenia vzťahu. Venovať sa budeme témam:

Vývoj duše cez „Štyri pôrody“

Tri stupne súkromného priestoru

Zdieľanie cností podľa vzťahového vlnenia

Vývojové obdobia rozvážneho vzťahu

V tejto vetve sa sústredíme na rozpoznanie dôležitých úsekov vo vývoji každého vzťahu bez rozdielu od toho, či ide o priateľský, kolegiálny, rodinný, či dôverný až ľúbostný. Každá spoločne prežívaná časťje totiž významná a môže byť stupňom prehlbovania ako aj odcudzovania prepojení. Preto je dôležité vedieť tieto úseky rozpoznať a zaujať v nich správny postoj, ktorým vzťah a jeho vývoj konštruktívne podporíme. Venovať sa budeme témam:

Od závislosti k oddanosti

Od ladenia cez zdieľanie do dokonania

Umenie odpúšťať ako súčasť riadeného pádu (krivdy ako dlhy)

Povahopis osobnosti

Pre úspešné prepojenie je tiež dôležité vedieť, kto som „ja“. Správna typológia nám pomáha vyberať výzvy, ktoré sme schopní zvládnuť a vyhýbať sa nástrahám, ktoré by nás mohli vykoľajiť. Jednoduchšie sa tak dokážeme rovnomerne podeliť vo vzťahoch nielen so zodpovednosťou ale aj s právomocami. Venovať sa budeme témam:

Mužská a ženská vibrácia

Typológia osobnosti v Rozvážnych vzťahoch.

Deľba zodpovednosti vo vzťahu

Aj vtedy, keď máme vo všetkom jasno a s plným sebavedomím nadviažeme vzťah, môže sa stať, že to škrípe. Vzájomná spolupráca naráža na súperenie, nedorozumenia a napätia, ktoré vedú k čím ďalej, tým vážnejším sporom. Častokrát to býva v dôsledku nedostatočnej transparentnosti vzťahu, či nevyváženom rozdelení úloh a právomocí rozhodovať sa v spoločnom pôsobení. Venovať sa budeme témam:

Odhalenie zámeru vzťahu (tri otázky vedomej priazne)

Deľba štyroch polí zodpovednosti

Sprievodcovia

leri Veleslav Švec
leri Veleslav Švec
leri@vedomaskola.sk
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
veronika@vedomaskola.sk
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
zubra@vedomaskola.sk

Stupne absolventa Školy rozvážnych vzťahov

PRVÝ STUPEŇ: ABSOLVENT ŠKOLY ROZVÁŽNYCH VZŤAHOV

Stávaš sa správcom vlastného vzťahového sveta a získavaš nadhľad pre vytváranie kvalitných a zmysluplných vzťahov vo svojom živote.

DRUHÝ STUPEŇ: SAMOSTATNÝ SPRIEVODCA

Osvedčenie Samostatného sprievodcu umožňuje realizovať sa v tejto náuke aj profesionálne ako spolutvorca školy RV alebo uchádzať sa o trh poradcu, kouča, trénera RV pre firmy, organizácie, či individuálne požiadavky s podporou materskej Školy RV.

TRETÍ STUPEŇ: TERAPEUT NÁPRAVY BLUDNÝCH DUCHOV

Výcvik liečiteľa (terapeuta) postupom Nápravy bludných duchov. Získanie osvedčenia liečiteľa (terapeuta) umožňuje realizovať sa v oblasti nápravy duševných porúch s podporou autora liečebných postupov.

Informácie pre študentov a záujemcov o štúdium

Ako prebieha Škola rozvážnych vzťahov v skratke?

 • Školu tvorí 10 tematických okruhov, ktoré sa pravidelné opakujú a dopĺňajú.
 • Realizované sú formou prednášok a zážitkových stretnutí. Dopĺňame ich o webináre a doplnkové stretnutia, ktoré tému prehlbujú a ďalej rozvíjajú.
 • Každý môže absolvovať tie témy, ktoré ho priťahujú a to v ľubovoľnom poradí.
 • Vyučovanie prebieha prezenčne alebo online, podľa aktuálnych možností.
 • Absolventom ŠRV sa stáva študent, ktorí absolvuje 10 hlavných tematických okruhov.
 • V prípade záujmu môže študent pokračovať vo vzdelávaní a získať osvedčenie “Sprievodca rozvážnych vzťahov“. Podmienkou je: absolvovanie 1. ročníka štúdia Rozpoznanie skutočnosti, absolvovanie okruhov Školy rozvážnych vzťahov a zloženie záverečnej skúšky.

Odmena za aktivity Školy rozvážnych vzťahov:

Odmena za 1 celodenný vyučovací deň:

 • Verejnosť bez kreditu: 85 Eur
 • Študent Školy rozvážnych vzťahov s kreditom: 75 Eur
 • Študent Školy rozvážnych vzťahov, ktorý je zároveň absolventom 1. Ročníka Rozpoznania skutočnosti UVŽ: 65 Eur
 • Iné aktivity ŠRV sú vždy podľa stanovenej odmeny v konkrétnej udalosti.

Ako zapísaný študent s kreditom získavaš prístup k:

 • Prednostné prihlasovanie na jednotlivé semináre z cyklu Školy rozvážnych vzťahov.
 • Osobné konzultácie v dĺžke 1 hodiny mesačne prípadne na účasť v konzultačných kruhoch s lektorom.
 • Študentské zľavy na produkty a vzdelávacie materiály UVŽ.
 • Účasť na sústredeniach a možnosť postupu do majstrovskej úrovne po splnení požadovaných podmienok.
 • Podporné materiály (ak sú k dispozícii).

Podmienky študenta a najčastejšie otázky:

 • Študentom Školy rozvážnych vzťahov sa stávaš po registrácii do Školy rozvážnych vzťahov.
 • Pre udržanie statusu študenta máš na svojom konte tzv. „kredit“, z ktorého si môžeš hradiť jednotlivé aktivity ŠRV.
 • Minimálna výška zostatkového kreditu pre udržanie statusu študenta je 75 Eur.
 • Ak využívaš kredity na úhradu jednotlivých stretnutí, je potrebné dôsledne dbať na aktuálny zostatok kreditu.
 • Výšku zostatku kreditu zistíš u Katky Belovičovej na kacenka@vedomaskola.sk.
 • V prípade, že sa rozhodneš vystúpiť z kruhu študentov ŠRV, môžeš zostatkový kredit využiť na akúkoľvek vzdelávaciu aktivitu Univerzity vedomého života.

Prihláška záujemcu o Rozvážne vzťahy

Aktuálne nemáme žiadne stretnutia školy Rozvážnych vzťahov, ale v prípade záujmu ich vytvoríme. Vyplň formulár a mi ťa budeme včas informovať o presnom termíne začatia. Tento krok je nezáväzný.