Emočná oblasť

Táto oblasť odborných dielní sa venuje citovému životu človeka. Sústreďuje sa na schopnosti ovládať a správane pristupovať k emóciám. Ponúka metódy ako rozlišovať závislosti od rozvážnych vzťahov a naprávať omyly zlých prístupov. Obsahuje tiež náuky o správnom prístupe k okoliu a vlastnom prirodzenom prejave, ktorým ovplyvňujeme svoje okolie. Patria sem témy ako:

  • Cvičenia a postupy kontroly a ovládania emócií.
  • Rozpoznávanie preludov závislých vzťahov a zvládanie bažení i sporov neverbálnymi technikami.
  •  Typológia osobnosti vo vzťahoch a typovo správne zacielené a iné komunikačné zručnosti.
  •  Výchova detí a iná pedagogická činnosť.
  • Teória umenia ako i prax a výučby umeleckého smeru.

Škola rozvážnych vzťahov

Rozvaha vzťahov je celistvý opis postupu, ako rozpoznať, utvoriť a udržiavať vzťahy so svojim okolím takým spôsobom, ktorý prináša očakávaný prínos všetkým zúčastneným stranám. Ide o celistvú skladbu návodov na vzájomné pôsobenie vo vzťahoch od prvopočiatočných zoznámení cez priebeh až po ukončovanie vzťahov, pri ktorých je prvoradé znižovať mieru utrpenia, či bolestného poškodenia prítomných na najnižšiu možnú úroveň.

Autorom tejto náuky je leri Veleslav Švec, učiteľ Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života,  liečiteľ vnútorných duševných porúch a sprievodca pri náprave pokrivených vzorcov správania sa, tvorca liečebného postupu „Náprava bludných duchov“.