Univerzita vedomého života ponúka ucelenú skladbu vzdelania „Rozpoznanie skutočnosti“, ktorá sa zameriava na celistvý rozvoj osobnosti človeka na 4 úrovniach vnímania.

Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti.

Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti.

Celé trojročné štúdium je rozdelené do ucelených a systematicky nadväzujúcich semestrov, počas ktorých si študenti postupne osvojujú zručnosti, vedúce k zmene postoja smerom pre prežívanie vnútornej slobody a spokojnosti.

Naučíme Ťa spravovať vlastné EGO a osobnosť.

Získaš zručnosti, dôležité pre riešenie konfliktov, vzťahov, ovládanie emócii či strachov.

Pozrieš sa na vlastný spôsob myslenia a vzorce s nadhľadom a úplne novým spôsobom.

Stávaš sa správcom vlastnej OSOBNOSTI a preberáš zodpovednosť za svoj život.

Získavaš zručnosti pre správu svojho tela, pocitov a emócii.

Učíš sa starať o vlastné telo a zdravie. Rozširuješ si povedomie o pohybe, výžive a rovnováhe tela.

Sprevádzame Ťa svetom emócií, strachov, nedoriešených životných situácii a túžob.

Stávaš sa plnohodnotným správcom HMOTNÉHO TELA a CITOVÉHO TELA.

Zažívaš s nami situácie, ktoré Ti ukážu limity vlastnej mysle a pomôžeme Ti sa od nich oslobodiť.

Uchopuješ zručnosti meditácie ako tréning mysle a jej rozvoj. Nahliadaš za hranicu myslenia.

Spájaš sa s vyšším zámerom tvojho zrodenia.

Stávaš sa plnohodnotným správcom MENTÁLNEHO TELA a DUŠEVNÉHO TELA.

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha! 

Staň sa študentom!
INTERNÉ SMERNICE PRE ŠTUDENTOV