Skladba náuky Univerzity vedomého života

Univerzita vedomého života ponúka ucelenú skladbu vzdelania, ktorá má názov „Rozpoznanie skutočnosti“.

Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti.

Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Pridanou hodnotou našej univerzity je tiež ponuka možností štúdia v konkrétnych odborných zručnostiach, ktoré môžu priniesť praktické príležitosti na vybudovanie si slobodnej obživy. Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Skladá sa z dvoch stupňov:

Schéma prvého stupňa je navrhnutá do dvanástich celodenných stretnutí (10 prednáškových dní a 2 zážitkové dni) raz za kalendárny mesiac. Začína sa v septembri a končí v júni. Vyučuje sa vždy počas jedného vyučovacieho dňa.

Schéma druhého stupňa je navrhnutá na dva školské roky. Oba tieto roky začínajú v septembri a končia v júni a sú rozvrhnuté na dva tématické semestre každý so šiestimi celodennými stretnutiami. Spolu za druhý stupeň náuky žiaci absolvujú dvadsať štyri vyučovacích dní. 

Pozrite si video pozvánku od autora náuky “Rozpoznania skutočnosti” na štúdium v roku 2018