Možnosti štúdia na Univerzite vedomého života

Ponúkame rôzne možnosti vzdelávania, podporujúce rozvoj duševných i fyzických zručností, za účelom uplatnenia v každodennom živote. Vytvorili sme prostredie pre rozvíjanie človeka a víziou tvorby spravodlivej spoločnosti.

Naše náuky vedú k sebarozvoju, kritickému mysleniu, vytváraniu rozvážnej cesty životom. Cez rôzne metodiky sa naši študenti obohacujú o nové zručnosti, ktoré môžu využívať pre svoj osobný rast, alebo získanie novej spôsoby obživy a práce.

Podľa rozsahu a spôsobu výuky sa môžete u nás rozvíjať v rôznych formách: štúdium Rozpoznanie skutočnosti (prvý a druhý stupeň), kurzy a podujatia.

Rozpoznanie skutočnosti – Prvý stupeň štúdia

Rozpoznanie skutočnosti je slovenská autorská náuka, zameraná na ovládanie osobnosti človeka ako nástroja, napĺňajúceho zámery, ktoré ho presahujú. Štúdium pozostáva z 10 vyučovacích dní a postupne človeka sprevádza dôležitými zručnosťami slobodného človeka.

Rozvíja kritické myslenie, sprevádza človeka spletitou cestou sebapoznania a  pomáha mu oslobodzovať sa od nefungujúcich či deštrukčných vzorcov. Prvý ročník sa zaoberáme dôležitou súčasťou ľudskej bytosti, pomenovanej ako „EGO“. V našich náukách učíme ego rozvíjať, pochopiť a uchopiť. Skrze ego spoznávame svet okolo nás, učíme získať vhľad do situácii, ktoré sa študentovi dejú a pracovať s nimi.

Odporúčame každému, kto je odhodlaný vykročiť a prevziať zodpovednosť za život plne do vlastných rúk!

Viac o prvom stupni

Rozpoznanie skutočnosti – druhý stupeň štúdia

Druhý stupeň štúdia “Rozvaha osobnosti” je dobrodružná cesta sebapoznania, ktorá vedie k rozvážnemu spravovaniu celej ľudskej bytosti. V priebehu 4 semestrov študenti nadobudnú poznatky, dôležité pre starostlivosť o svoje telo, vzťahy, pocity, myšlienky, osobnostné vzorce a vnútorné presvedčenia.

Semestre štruktúrovane pokrývajú dôležité oblasti, ktoré človek potrebuje pre plnohodnotnú správu v oblasti svojich vzťahov, starostlivosti o vlastné zdravie či fyzické telo, až po spoznávanie hraníc mysle a duchovného sveta.

Absolvent druhého stupňa má všetky zručnosti, potrebné k ROZVAHE OSOBNOSTI ČLOVEKA.

Viac o druhom stupni

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Staň sa študentom Rozpoznania skutočnosti!

Kurzy

Kurzy sú cyklom na seba nadväzujúcich stretnutí, na ktorých študenti získavajú konkrétne poznatky a skúsenosti v oblasti, ktorá je pre ich aktuálny rozvoj dôležitá.

Kurzy UVŽ

Podujatia

Podujatia sú jednorázovo organizované kultúrno-vzdelávacie stretnutia, ktorých zámerom je zážitok s danou témou podujatia.

Všetky aktuálne podujatia