Druhý stupeň Rozpoznania skutočnosti

Do druhého stupňa náuky o „Rozpoznaní skutočnosti“ postupuje absolvent prvého stupňa v prípade, že sa zúčastnil deviatich vyučovacích dní.

V tomto stupni sa zameriavame viac na praktické osvojovanie si premyslených postupov životosprávy, ktorá pôsobí na ľudskú osobnosť ako jasný rámec pravidiel, ktoré svojou živou tvárnosťou zapadajú do jedinečnosti zámeru života každej osobnosti zvlášť.

Schéma druhého stupňa je navrhnutá na dva školské roky. Oba tieto roky začínajú v septembri a končia v júni a sú rozvrhnuté na dva tematické semestre každý so šiestimi celodennými stretnutiami. Spolu za druhý stupeň náuky žiaci absolvujú dvadsať štyri vyučovacích dní.

Štyri semestre plne zodpovedajú štyrom úrovniam vnímania celistvej ľudskej bytosti: