2. ROČNÍK

CITOVÉ TELO 

(letný semester)

~ Keď sa chceme orientovať vo vzťahovom svete, potrebujeme sa naučiť vnímať svoje POCITY ako kompas. ~

Po štúdiu fyzického tela v zimnom semestri nasmerujeme našu pozornosť na jemnejšiu úroveň našej bytosti, ktorou je CITOVÉ TELO. V tomto semestri sa zameriame na VZŤAHY a KOMUNIKÁCIU vo vzťahovom svete.

Na čo si počas letného semestra posvietime?

 • Čo je to citové telo a aké sú jeho možnosti.
 • Aký vplyv má naše konanie na okolnosti, v ktorých žijem.
 • Ako nájsť cestu z nepriaznivých pocitov k rozvážnemu postoju v akejkoľvek situácii.
 • Čo je to emočná hygiena a ako si ju udržiavať.
 • Návody na efektívnu komunikáciu v rôznych druhoch vzťahov.
 • Kedy a ako preberáme zodpovednosť za druhých.

Čím dôkladnejšie máme rozpoznané mechanizmy fungovania nášho citového tela, tým vedomejšie a zladenejšie vzťahy vytvárame so svetom okolo nás.

Čas na osobnú prax!

Celý letný semester je zameraný na prehĺbenie vlastných SKÚSENOSTÍ a osvojenie si osobnej praxe s náukou Rozpoznania skutočnosti. Počas 6 vyučovacích dní sa stretnete s učiteľmi, ktorí Vám cez rozličné metodiky predstavia náuku z 1. ročníka v úplne novom svetle širších súvislostí.

OBSAH VYUČOVANIA

6 vyučovacích dní

PREČO 6. vyučovacích dní? – Náuka o citovom tele má dôkladne premyslenú štruktúru. Každý vyučovací deň je rovnako dôležitý. Učivo vyučovacích dní na seba nadväzuje a tvorí základnú výbavu poznatkov, ktoré sú dôležité pre zručné pôsobenie v citovej úrovni a porozumienie náuky v nasledujúcich semestroch.

Odporúčame absolvovať všetky vyučovacie dni.

 1. vyučovací deň: ÚVOD DO CITOVÉHO TELA – Vhľad do vnútorného sveta človeka

Počas tohto dňa sa zameriame na význam vnímania našich pocitov a ich využitie v každodennom živote. Ukážeme si nástroje, ktoré nám pomôžu pri usmerňovaní našej životnej sily. Vysvetlíme si rozdiel medzi pojmami ako cit – pocit, pocit – cnosť, predtucha – potucha a definujeme slová ako intuícia, empatia či telepatia.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o vedomej priazni a vedomom konflikte.

 1. vyučovací deň: VZORCE SPRÁVANIA – (Ne)vedomé motívy konania osobnosti človeka

Počas tohto dňa sa zameriame na rozpoznanie závislostí a lipnutí na vzťahoch, v ktorých sa nachádzame. Ukážeme si techniky, ktoré vedú vzťahy do zmierenia, keď bežná komunikácia zlyháva alebo nie je možná. Definujeme si pojmy ako osud, citový parazit, dlhy. Dotkneme sa aj základov osobnej liečiteľskej praxe a ukážeme.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o vedomých putách a závislostiach vo vzťahoch a citovom bludnom víre.

 1. vyučovací deň: TYPOLÓGIA OSOBNOSTI – Povahopis osobnosti

Počas tohto dňa si pomenujeme aké osobnostné typy môžeme vnímať vo svete vôkol nás. Určíme, ktorý osobnostný typ nás najviac vystihuje. Ukážeme si ako rozpoznávať príležitosti pre tvorivú spoluprácu, ktorá nás obohacuje a naučíme sa, ktoré slová pôsobia priaznivo pri komunikácii s jednotlivými typmi osobností.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o pravde a manipulácii, ťažnej a opornej sile. 

 1. vyučovací deň: HRANICE SÚKROMNÉHO PRIESTORU – Obhájenie si osobných hraníc

Počas tohto dňa sa zameriame na prepojenie tela a našich pocitov. Naučíme sa rozoznávať prichádzajúce rozrušenie. Odhalíme telesné bloky, ktoré nám bránia sa slobodne prejavovať a ukážeme si techniky, ktorými tieto bloky môžeme uvoľniť. Nacvičíme si ako obhájiť svoj súkromný priestor a zároveň rešpektovať osobné hranice ako i hranice svojho okolia.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o troch stupňoch súkromného priestoru a citovom bludnom víre.

Video z vyučovacieho dňa: https://youtu.be/f_qxNTLyN14

 1. vyučovací deň: ROZVÁŽNY POSTOJ V ZÁŤAŽOVEJ SITUÁCII – Uvoľnenie napätia po silnom rozrušení

Počas tohto dňa si ukážeme základné techniky na zvládnutie stresových situácií. Vyjdeme z našej komfortnej zóny a spoznáme vlastné hranice síl a možností. Naučíme sa tieto hranice postupne posúvať tak, aby sme si boli schopní zachovať rozvahu aj v situáciách, v ktorých zvyčajne prepadáme do únavy, hnevu, či strachu.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o správnom a unavenom postoji a vzťahu viery a védy.

 1. vyučovací deň: AUTORITA VO VZŤAHOVOM SVETE – Zručné pôsobenie vo vedúcej úlohe

Počas tohto dňa sa zameriame na rozdieľ medzi prirodzenou a umelou autoritou. Nahliadneme do podstaty rolí ako sú vychovávateľ, nadriadení, sprievodca, učiteľ, poradca, kouč, rodič a ukážeme si ako cez ne zručne pôsobiť na okolie. Naučíme sa rozlišovať príležitosti, kedy zodpovednosť za druhých prijať a kedy ju odmietnuť.

Nadviažeme na učivo z 1. ročníka o vibračných rolách a rozdiele medzi vzorom, vodcom a sprievodcom. 

Učitelia v druhom semestri – CITOVÉ TELO

Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Zuzana Dzvoníková
Zuzana Dzvoníková
Roman Lipták
Roman Lipták
Leri Švec
Leri Švec
Michaela Davidovičová
Michaela Davidovičová
Tibor Moravčík
Tibor Moravčík
Matej Hlohovský
Matej Hlohovský